tel: 91 489 36 69
kom: 515 171 619
biuro@broutsourcing.pl

Nasza oferta

Bogata oferta Kancelarii prawno -podatkowej BR OUTSOURCING Spółka z o.o. wynika z troski o klienta. Nasze umiejętności, wiedza i doświadczenie pozwalają Nam na świadczenie między innymi takich usług jak prowadzenie:


Doradztwo Podatkowe
 • Przygotowywanie wniosków o rewizję nadzwyczajną
 • Reprezentowanie w postępowaniu
 • Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg sądowych
 • Obsługa kontroli skarbowych
 • Obsługa kontroli podatkowych
 • Scenariusze rozwiązań podatkowych
 • Optymalizacja podatkowa
 • Projekcja podatkowa przygotowywanych kontraktów
 • Przygotowywanie dokumentacji podatkowej
 • Sporządzanie opinii podatkowych
 • Sporządzanie deklaracji, informacji oraz zeznań podatkowych
 • Nadzór podatkowy
 • Audyt podatkowy


Doradztwo Prawne

 
 1. Prawo spółek
 • tworzenie nowych podmiotów prawnych w Polsce (spółek osobowych/kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń) oraz spółek europejskich;
 • podziałów spółek;
 • przekształceń spółek;
 • bieżącą obsługę prawną na wszystkich poziomach funkcjonowania podmiotów (np. ariergarda prawna w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników / akcjonariuszy, procesach podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany umów / statutów spółek, wypłaty dywidendy, umorzenie udziałów / akcji, etc);
 • reprezentację podmiotów w postępowaniach rejestrowych;
 • obsługę prawną organów spółek;
 • łączenia spółek (w tym połączeń transgranicznych);
 • likwidację spółek handlowych.
 1. Prawo Umów
 • Doradztwo prawne w zakresie szeregu umów cywilnych, nazwanych i nienazwanych w tym m.in.: sprzedaż, najem, dzierżawa, zlecenie, leasing, spółka cywilna, franchising etc.
 • Sporządzanie projektów i negocjowanie umów, w tym zarówno umów gospodarczych, jak i umów zawieranych z udziałem konsumentów.
 1. Prawo pracy i kontrakty menedżerskie
 • Doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy;
 • Przygotowywanie i negocjowanie kontraktów menedżerskich;
 • Doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę i kontraktach menedżerskich.
 1. Prawo spadkowe
 • Doradztwo w zakresie dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zapisów, poleceń, zachowku etc.
 • Sporządzanie umów dotyczących spadku etc.

Księgowość
 • Przygotowywanie instrukcji (procedur) wewnętrznych
 • Projektowanie systemu rachunkowości
 • Przygotowywanie polityki rachunkowości
 • Tworzenie planów kont
 • Doradztwo księgowe
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Przygotowywanie dokumentacji zamknięcia roku
 • Audyt systemu rachunkowości
 • Sporządzanie dokumentacji statystycznej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzania sprawozdań łącznych i skonsolidowanych
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Nadzór księgowy
 • Sporządzanie dokumentów księgowych
 • Przygotowywanie płatności w imieniu klienta
 • Prowadzenie księgowości on-line
 • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rejestrów VAT nierezydentów
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Consulting
 • Sporządzanie analiz finansowych
 • Doradztwo w zakresie przekształceń formy własności firm
 • Pomoc i doradztwo przy zakładaniu spółek
 • Doradztwo w zakresie weryfikacji biznes planów
 • Rejestracja firmy w urzędach i rejestrach
 

Controlling
 • Zarządzanie rozrachunkami
 • Interpretacja wskaźników finansowych
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Sporządzania raportów księgowości zarządczej

Doradztwo w zakresie zarządzania
 • Doradztwo w zakresie systemów jakości
 • Doradztwo handlowe
 • Zarządzanie projektami
 • Fuzje i konsolidacje
 • Doradztwo organizacyjne
 • Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Kadry  i płace
 • Optymalizacja metod zatrudnienia i wynagradzania pracowników
 • Audyt personalny
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie korekt rozliczeniowych do ZUS
 • Sporządzanie korekt dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • Doradztwo w zakresie kadr i płac
 • Audyt dokumentacji kadrowo-płacowej
 • Sporządzania rozliczeń rocznych PIT
 • Obsługa kontroli ZUS
 • Opracowywanie układów zbiorowych pracy
 • Opracowywanie regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Opracowywanie regulaminów pracy
 • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowywanie dokumentów płacowych i kadrowych (m.in. umów o pracę i cywilnoprawnych, zestawień kadrowych, list obecności, ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów)
 • Nadzór płacowo-kadrowy

Wszelkie prace wykonywane są w siedzibie Zleceniobiorcy.
 

Powrót do strony głównej
/nasza-oferta